Logo Toyota Vernaillen Ninove
De showroom met prachtig glaswerk van Toyota garage Vernaillen in Ninove heeft een prominent plaatsje op de Albertlaan.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN EN DE WERKZAAMHEDEN AAN  VOERTUIGEN  

1. TOEPASSINGSGEBIED 

1.1. Elke opdracht tot werkzaamheden vanwege de klant is onderworpen aan huidige algeme ne voorwaarden waarvan de klant verklaart kennis van te hebben genomen en te  aanvaarde op het ogenblik dat hij zijn opdracht plaatst. Deze Algemene Voorwaarden  doen geenszins afbreuk aan de wettelijke rechten van de koper (op basis van dwingend  wetsbepalingen), in het bijzonder de rechten die voortvloeien uit Boek VI Wetboek  Economisch Recht en uit het Burgerlijk Wetboek betreffende de bescherming van de  consumenten bij verkoop van consumptiegoederen.  

1.2. De hiernavolgende voorwaarden blijven geldig zelfs ingeval één of meerdere om één of  andere reden nietig of zonder gevolg zouden zijn. De hiernavolgende voorwaarden zijn  enkel niet van toepassing in de mate waarin ze zouden afwijken van uitdrukkelijk  andersluidende door ons aangegane overeenkomsten of verbintenissen zoals opgenomen in de bestelbon of werkopdracht. 


2. BETALINGSVOORWAARDEN 

2.1. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn al onze facturen contant en zonder korting  betaalbaar bij ontvangst, niettegenstaande elke betwisting en zonder dat enige  schuldvergelijking of retentierecht mogen opgeworpen worden.  

2.2. Ingeval van niet-betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling, is er een interest  verschuldigd aan het wettelijk tarief. In dat geval behoudt de verkoper zich ook het recht  voor alle nog uit te voeren handelingen, leveringen enz. op te schorten. 

2.3. Daarenboven, indien de betaling niet gebeurt binnen de 10 dagen na het verzenden van  een aangetekende ingebrekestelling, kan de verkoper de verkoop ontbinden per  aangetekende brief gericht aan de klant. In dat geval is de klant van rechtswege een  schadevergoeding verschuldigd van maximum 15% van de koopprijs. 
2.4. Een betaling in baar geld is enkel toegelaten voor zover deze niet meer bedraagt dan 10%  van de totaalfactuur en niet hoger ligt dan 3.000,00 EUR. 


3. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

Onverminderd de overgang van het risico op de klant, blijven de geleverde goederen  exclusieve eigendom van de verkoper totdat de klant alle verplichtingen die voor hem  voortvloeien uit het contract en onderhavige algemene voorwaarden zal vervuld hebben  en tot volledige betaling van de prijs. 


4. VERBRUIK EN EMISSIE 

Vanaf 1/9/2018 moeten alle nieuwe voertuigen een strengere emissie-, verbruiks- en  CO²-test ondergaan, nl. de WLTP-test (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure), die de vroegere NEDC-test (New European Driving Cycle) vervangt. Tijdens  een overgangsperiode (tot maximum eind 2021), moeten de constructeurs nog een  theoretische NEDC-waarde (“NEDC 2.0” of “gecorreleerde NEDC” genoemd) berekenen  uit de WLTP-waarde. Na 1/9/2018 krijgt elk voertuig gehomologeerd volgens de nieuwe  WLTP-test twee waarden. Tijdens deze overgangsperiode kan de overheid de gecorre leerde NEDC-waarden aannemen voor belastingsdoeleinden. Maar de federale overheid  en de gewesten kunnen echter reeds vóór afloop van deze overgangsperiode de “WLTP”  waarde hanteren voor belastingsdoeleinden, hetgeen mogelijkerwijze een impact gaat  hebben op de manier waarop de (verkeers-) belasting, het voordeel van alle aarde, de  aftrekbaarheid van autokosten en meer in het algemeen alle belastingen rond de aankoop  en het gebruik van het voertuig, gaat berekend worden. De WLTP waarde is momenteel  geen 100% correcte weergave van het werkelijk verbruik en/of CO²-uitstoot. In de  toekomst zal de WLTP-test vervolledigd worden met een RDE-test (Real Driving  Emission), om zo dichter bij het werkelijk verbruik/de werkelijke CO²-uitstoot te komen.  Dit kan eveneens een invloed hebben op de fiscaliteit m.b.t. het voertuig. De verkopende  concessiehouder, Toyota Belgium en de fabrikant van het voertuig zijn niet aansprakelijk  voor de gevolgen van bovenvermelde evoluties en wijzigingen. 


5. BEPALINGEN DIE ALLEEN VAN TOEPASSING ZIJN VOOR VERKOOP EN PLAATSING VAN ONDERDELEN 

5.1. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld ingeval van verlies, diefstal of  beschadiging van voorwerpen die in voertuigen worden achtergelaten.  5.2. De klant zal het voertuig terug ophalen na beëindiging van de werkzaamheden en betaling  van de factuur. Indien het voertuig niet wordt opgehaald na verzoek door ons, heeft de  verkoper het recht om, na verloop van 8 kalenderdagen vanaf het verzenden van een  ingebrekestelling, stallingskosten aan te rekenen aan het tarief van 25 EUR/dag (op  straffe van verval van recht).  

5.3. Zolang de factuur door de klant niet voldaan is, kan de verkoper zonder voorafgaande  ingebrekestelling een retentierecht uitoefenen op het voertuig. 

5.4. Klachten moeten, om geldig te zijn bij aangetekend schrijven binnen 8 dagen na levering  van het voertuig schriftelijk ingediend te worden door de klant.  

5.5. Voor originele Toyota en/of Autoproducts onderdelen en/of toebehoren verkocht aan de  toonbank en/of geplaatst door de verkoper of een Erkende Toyota Hersteller in het kader  van betalende werkzaamheden aan een voertuig geldt een garantie van 1 jaar. Voor  niet-originele Toyota en/of Autoproducts onderdelen en/of toebehoren verkocht aan de  toonbank en/of geplaatst door de verkoper of een Erkende Toyota Hersteller in het kader  van (betalende) werkzaamheden geldt een garantieperiode zoals vermeld door de  fabrikant, met een minimum van 3 maanden rekening houdende met de aard van het onderdeel  

5.6. Hetgeen de garantie niet dekt: Normale slijtage, factoren die de constructeur niet onder  controle heeft en waarvoor hij bijgevolg geen verantwoordelijkheid op zich kan nemen, de  normale werkingsgeluiden, trillingen, slijtage en verouderingsverschijnselen zoals  verkleuring, verbleking en vlekkenvorming die zich zouden kunnen voordoen ingevolgde  de veroudering van de wagen, schade ten gevolge van gebrekkig onderhoud en  gevolgschade; 

5.7. De garantie geldt in alle Europese landen vermeld in het “onderhouds– en garantieboekje”  dat verkregen wordt bij de aankoop van een nieuw Toyota voertuig bij een Erkende Toyota  Verdeler in België of Luxemburg. 
 

6. BEPALINGEN DIE ALLEN VAN TOEPASSING ZIJN VOOR VERKOOP VAN VOERTUIGEN

6.1. De garantievoorwaarden die vermeld staan op de door de klant getekende bestelbon zijn  van toepassing. 


7. BEVOEGDE RECHTSMACHT 

 Alle betwistingen in verband met deze facturen/kredietnota alsmede de leveringen of  diensten waarop deze betrekking hebben behoren tot de bevoegdheid van de volgende  rechters, naar keuze van de eiser: (i) de rechter van de woonplaats van de verweerder of  één van de verweerders; (ii) de rechtbank van de plaats waar de verbintenissen, waarover  het geschil loopt, of één ervan zijn ontstaan of waar zij worden, zijn of moeten worden  uitgevoerd, (iii) de rechter van de woonplaats van de klant. 
 

8. BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID VERKOPER

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wijst de verkoper elke economische  gevolgschade af met betrekking tot schadegevallen aan personen of goederen in het  kader van deze overeenkomst. De klant zal verantwoordelijk zijn voor iedere schade  voortvloeiend uit het foutief gebruik van de goederen en zal de verkoper vrijwaren voor  iedere vordering die door derden zou worden ingesteld. 

Kunnen we jou helpen?

Het team van Toyota Vernaillen staat klaar om jou verder te helpen met al je vragen. Neem dus gerust contact met ons op, tot binnenkort.

Nieuwsbrief

Je ontvangt nieuws en updates over Vernaillen, we sturen je maximum één nieuwsbrief per maand.